Mlynská technológia

Objednať priestor pre podujatie

O mlyne

Zemiansky mlyn  je potočný typ mlyna, postavený na umelom náhone privádzajúcom vodu z potoka Teplica. Mlyn mal pôvodne dve drevené kolesá na vrchnú vodu, ktoré boli umiestnené v samostatnom uzavretom priestore pozdĺž návodnej steny mlyna. Objekt mlynice je murovaný, do výšky náhonu z kameňa, vyššie z nepálených tehál. Pôvodné zariadenie mlyna je z veľkej časti zachované a našou ambíciou je plne obnoviť aj mlynskú technológiu a sprístupniť tak objekt mlyna pre účely vzdelávacieho zariadenia.

V mlynici je zachovaná pôvodná mlynská hranica s bohato profilovanými svorovými stĺpmi. Zachované detaily jasne vypovedajú o staršej technológii mletia na kameňoch, kedy každé z pôvodne dvoch vodných kolies poháňalo priamym ozubeným prevodom z dreveného palečného kolesa jeden mlecí stroj, t.j. pár mlecích kameňov s mechanizmami pre dávkovanie a triedenie zrna. Technológia môže pochádzať z prvej tretiny 19-teho storčia, nie je však vylúčený aj skorší čas vzniku – obdobné mlynské hranice nachádzame v mlynoch už od konca stredoveku. Napriek inštalácii novodobej technológie, bol jeden z pôvodných párov mlecích kameňov ponechaný na svojom pôvodnom mieste a prispôsobený novému spôsobu pohonu plochým remeňom. Dodnes je na mieste spodný mlecí kameň a v priestore sa nachádzajú aj prvky pohonu. Rekonštrukcia mlynskej technológie predstavuje významnú udalosť pre priestory Zemianskeho mlyna. Inštaláciou novodobej technológie na báze prírodného staviteľstva je možné znovu spojazdniť starý mlyn a priestory nového alternatívneho centra tak nadobudnú tú správnu atmosféru tradičnosti. Priestory pre workshopy, podujatia a kurzy sa tak ocitnú vo vnútri samotnej histórie mlyna.

Zemiansky mlyn vo Vrbovciach je zaujímavým dokladom autentického vývoja malých potočných mlynov na prahu industrializácie. Umelecká mlecia technológia je zachovaná v autentickom stave. Sú zachované všetky funkčné podstatné časti mechanizmov. Zo zachovaných častí je zrejmá pôvodná funkčná schéma, a nechýbajú žiadne nenahraditeľné kusy. Obzvlášť zaujímavé je súbežné ponechanie kameňov – takéto spojenie nachádzame zachované len výnimočne. Z hľadiska technického, mlynská technológia je plne obnoviteľná, nakoľko strojné vybavenie mlyna je zachované kompletne, vo svojom pôvodnom stave bez neskorších devastačných zásahov. Prakticky v stave, v akom na nej zomleli poslednú zákazku. Mlyn však nemá len hodnotu technickú, je aj dokladom spoločenského vývoja. Takéto prevádzky môžeme považovať za pamätníky modernizácie Slovenska. Takej modernizácie, ktorá prebiehala prirodzene, postupne a plynule, vyrastajúc z tradičnej materiálovej a ľudskej základne regiónu.

Zachovanie mlyna ako technickej pamiatky je dôležité aj z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku ako prirodzená súčasť histórie. Výraznejšie ako iné pamiatky, mlyn demonštruje neustály vývoj našej civilizácie o to viac, že človek v modernej dobe ako každodenný užívateľ techniky si na takomto mieste uvedomí počiatky mnohých základných fyzikálnych princípov. Zemiansky mlyn ako vzdelávacie centrum a ekocentrum je aj preto úžasným miestom pre učenie sa. Učenie sa nielen o prírodnom staviteľstve, ale o vlastnej histórii, či ekológii. Napokon, zariadenie na vodný pohon otvára otázku enviromentálne prijateľných technológií a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Starý mlyn predstavuje aj historickú schopnosť lokálnej sebestačnosti vidieckej komunity, s celým jeho prirodzeným zázemím a s technológiou, ktorá je priam zhmotnením prirodzeného priebehu vývoja nielen techniky, ale aj spoločnosti.

Obnovených a sprístupnených historických mlynov je na Slovensku žalostne málo a funkčný v súčasnosti nie je ani jeden, vrátane objektov prenesených do múzeí v prírode. Ostatné, vrátane pamiatkovo chránených, sú často v troskách a neprístupné verejnosti, mnohé bez reálnej šance na záchranu. Naším snom je preto zachovať a obnoviť technológiu pamiatkovým spôsobom, prírodným staviteľstvom, a sprístupniť Vám Zemiansky mlyn ako alternatívne centrum, centrum pre vzdelávanie, ekocentrum. Prenájom týchto priestorov tak pre vás nebude len obyčajným miestom, ale priam oázou.

Ak máte záujem o detailnejšie informácie prečítajte si záznam z obhliaky zemianskeho mlyna